Link
Odbory sú tu pre vás!
VO VEREJNOM A SÚKROMNOM SEKTORE
ZÁUJMY 2 MILIÓNOV ZAMESTNANCOV
ZASTUPUJE
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Link
Odbory sú tu pre vás!
PRACOVNÉ PODMIENKY
a podporujeme všetky opatrenia na zlepšenie životnej úrovne občanov Slovenska.
LEPŠIE
VYJEDNÁVAME
Link
Odbory sú tu pre vás!
VO VEREJNOM A SÚKROMNOM SEKTORE
ZÁUJMY 2 MILIÓNOV ZAMESTNANCOV
ZASTUPUJE
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
...

  

Rozširujeme obsah a novú web stránku spúšťame septembri 2017.

 

ODBORY SÚ TU PRE VÁS!

koz

Základným cieľom KOZ SR je prispieť k rozvoju slobody, sociálnej spravodlivosti a solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život za rozvíjania osobnosti a schopností každého muža alebo ženy so zárukou ľudských a občianskych práv v rámci demokratickej spoločnosti, vyznávajúcej princípy sociálne orientovaného trhového hospodárstva.

TRIPARTITA
(Hospodárska a sociálna rada SR)

Konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni. Sociálni partneri vzájomne vyjednávajú a prerokúvajú zásadné otázky hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti s cieľom dosiahnuť dohodu o týchto otázkach.

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
 

Najdôležitejší nástroj ochrany záujmov zamestnancov. Jeho výsledkom je kolektívna zmluva, ktorá upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami.

BOZP
(Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

Pozitívne vplývame na vytváranie, zlepšovanie a udržiavanie bezpečnejších a zdravších pracovných podmienok.

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ
 

Sme aktívnou súčasťou svetových a európskych odborov. Zapájame sa do európskeho sociálneho dialógu.

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI

Kde všade nás môžete stretnúť

 

NAŠE PROJEKTY

koz

Zapojenie odborov v projektoch

Národný projekt Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava kvalifikácií prináša možnosť nechať si uznať kvalifikáciu získanú mimo formálneho vzdelávania. Projekt je zameraný na tvorbu a udržanie pracovných miest.

Národný projekt Národná sústava povolaní

NSP prináša možnosť získať prehľad a rýchlu orientáciu v možnostiach pracovného uplatnenia a ďalšieho vzdelávania. Projekt spája aktérov na trhu práce

NN
csob

Návrat hore